Diprivan

DOSERING og ADMINISTRASJON

Propofol blodkonsentrasjoner ved steady-state er generelt proporsjonal med infusjonshastigheter, spesielt hos enkelte pasienter.Bivirkninger som kardiorespiratorisk depresjon vil sannsynligvis oppstå ved høyere blodkonsentrasjoner som følge av bolusdosering eller rask økning i infusjonshastigheten. Et tilstrekkelig intervall (3 til 5 minutter) må være tillatt mellom dosejusteringer for å muliggjøre og vurdere de kliniske effektene.

Ristes godt før bruk. Skal ikke brukes hvis det er tegn på overdreven kremering eller aggregering, hvis store dråper er synlige, eller hvis det er andre former for faseseparasjon som indikerer at produktets stabilitet har blitt kompromittert. Svak kremering, som bør forsvinne etter risting, kan være synlig ved langvarig stående.

VED ADMINISTRERING AV Diprivan Injiserbar Emulsjon ved infusjon, anbefales sprøyte eller volumetriske pumper for å gi kontrollertinfusjonshastighet. VED infusjon AV DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon til pasienter som gjennomgår magnetisk resonansavbildning, kan målte kontrollenheter benyttes hvis mekaniske pumper er upraktiske.

Endringer i vitale tegn som indikerer en stressrespons på kirurgisk stimulering eller fremveksten av anestesi kan kontrolleres ved administrering av 25 mg (2,5 mL) til 50 mg (5 mL) inkrementelle boluser og/eller ved å øke infusjonshastigheten TIL DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon.

for mindre kirurgiske inngrep (f. eks., kroppsoverflate) nitrousoksid (60% til 70%) kan kombineres MED EN diprivan Injeksjonsemulsjonsinfusjon med variabel hastighet for å gi tilfredsstillende anestesi. Med mer stimulerende kirurgiske prosedyrer (f. eks. intra-abdominal), eller hvis tilskudd med nitrousoksid ikke er gitt, bør administrasjonshastigheten(e) AV DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon Og/eller opioider økes for å gi adekvat anestesi.

Infusjonshastigheter skal alltid titreres nedover i fravær av kliniske tegn på lettbedøvelse inntil en mild respons på kirurgisk stimulering er oppnådd for å unngå administrering AV DIPRIVAN Injeksjonableemulsjon med en hastighet høyere enn det som er klinisk nødvendig. Vanligvis bør priser på 50 til 100 mcg/kg / min hos voksne oppnås under vedlikehold for åoptimere gjenopprettingstider.Andre legemidler som forårsaker CNS-depresjon (hypnotika/ sedativer,inhalasjonsanestetika og opioider) kan øke CNSdepression indusert av propofol. Morfin premedisinering (0.15 mg / kg) med lystgass 67% i oksygen er vist å redusere nødvendig infusjonshastighet for vedlikehold av propofolininjeksjon og terapeutiske blodkonsentrasjoner når det sammenlignes med ikke-narkotisk (lorazepam) premedisinering.

Induksjon av Generell Anestesi

Voksne Pasienter

De fleste voksne pasienter under 55 år og klassifisert SOM ASA-PS i eller II krever 2 til 2,5 mg/kg DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon for induksjon når de ikke er premedikert eller premedikert med orale benzodiazepiner eller intramuskulære opioider. 40 mg hvert 10. sekund) mot responsen tilpasient til de kliniske tegnene viser utbruddet av anestesi. Som for andre sedativa-hypnotika, vil mengden intravenøs opioid og/eller benzodiazepin premedisinering påvirke pasientens respons på en induksjonsdose AV DIPRIVAN Injeksjonsemulsjon.

Eldre, Svekkede Eller ASA-PS III Eller IV Pasienter

det er viktig å ha kjennskap til og erfaring med intravenøs Bruk AV DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon før behandling av eldre,svekkede eller ASA-PS III eller IV pasienter. På grunn AV redusert clearance og høyere blodkonsentrasjoner krever de fleste av disse pasientene ca.1 til 1,5 mg/kg (ca. 20 mg hvert 10. sekund) DIPRIVAN Injeksjonableemulsjon for induksjon av anestesi i henhold til deres tilstand ogrespons. Rask bolus bør ikke brukes, da dette vil øke risikoen for uønsket kardiorespiratorisk depresjon, inkludert hypotensjon, apnø, luftveisobstruksjon og / eller oksygenavmetning.

Pediatriske Pasienter

De fleste pasienter i alderen 3 år til og med 16 år og KLASSIFISERT ASA-PS i eller II krever 2,5 til 3,5 mg/kg DIPRIVAN Injeksjonableemulsjon til induksjon når de ikke er premedisinert eller lett premedisinert med orale benzodiazepiner eller intramuskulære opioider. Innenfor dette doseringsområdet kan yngre pediatriske pasienter kreve høyere induksjonsdoser enn eldre pediatriske pasienter. Som for andre sedativ-hypnotiske midler vil mengden av intravenøs opioid og/eller benzodiazepin premedikasjon påvirke pasientens respons på en induksjonsdose AV DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon. Alower dosering anbefales for pediatriske pasienter klassifisert SOM ASA-PS III orIV. Det bør utvises forsiktighet for å minimere smerte ved injeksjon ved administrasjon av Injiserbar emulsjon til pediatriske pasienter. Boluser AV DIPRIVAN Injeksjonableemulsjon kan administreres via små vener hvis de forbehandles med lidokain orvia antecubital eller større vener (Se FORSIKTIGHETSREGLER, Generelt).

Nevrokirurgiske Pasienter

Langsommere induksjon anbefales ved bruk av boluser på 20 mgeveldig 10 sekunder. Langsommere boluser eller infusjoner AV DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon for induksjon av anestesi, titrert til klinisk respons, vil generelt resultere i redusert induksjonsdosebehov (1 til 2 mg / kg) (SE FORSIKTIGHETSREGLER).

Hjertebedøvelse

Diprivan Injiserbar Emulsjon har blitt godt studert hos pasienter med koronararteriesykdom, men erfaring hos pasienter medhemodynamisk signifikant valvulær eller medfødt hjertesykdom er begrenset. Asmed andre bedøvelsesmidler OG sedativa-hypnotiske midler, DIPRIVAN Injiserbaremulsjon hos friske pasienter fører til en reduksjon i blodtrykket som ersekundær til reduksjon i forspenning (ventrikulær fyllvolum ved slutten av diastolen) og afterload (arteriell motstand ved begynnelsen av systolen).Størrelsen på disse endringene er proporsjonal med blod – og effektstedetkonsentrasjoner oppnådd. Disse konsentrasjonene avhenger av dosen og hastigheten på induksjons – og vedlikeholdsinfusjonshastigheten.

i tillegg observeres lavere hjertefrekvens undervedlikehold MED DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon, muligens på grunn av reduksjon av den sympatiske aktiviteten og / eller tilbakestilling av baroreceptorrefleksene. Derfor bør antikolinerge midler administreres når økninger i vagaltone erforventet.

SOM med andre bedøvelsesmidler, REDUSERER DIPRIVAN Injiserbareemulsjon myokardisk oksygenforbruk. Videre studier er nødvendig forbekreft og avgrense omfanget av disse effektene på myokardiet ogkoronært vaskulært system.

premedikasjon Av Morfin (0.15 mg / kg) med lystgass 67% i oksygen er vist å redusere den nødvendige vedlikeholdsinfusjonshastigheten FOR diprivan Injeksjonsemulsjon og terapeutiske blodkonsentrasjoner sammenlignet med ikke-narkotisk (lorazepam) premedisinering. Frekvensen Av Administrasjon Av Diprivaninjekabel Emulsjon bør bestemmes basert på pasientens premedisinering og justeres i henhold til klinisk respons.

en rask bolusinduksjon bør unngås. En langsom hastighet på ca. 20 mg hvert 10. sekund inntil induksjonsstart (0,5 til 1,5 mg/kg)skal brukes. For å sikre adekvat anestesi, når Diprivaninjiserbar Emulsjon brukes som primærmiddel, bør vedlikeholdsinfusjonshastighetenebør ikke være mindre enn 100 mikrogram / kg / min og bør suppleres med analgetiske nivåer av kontinuerlig opioidadministrasjon. Når et opioid brukes somdet primære middel, BØR DIPRIVAN Injiserbare Emulsjon vedlikeholdshastigheter ikke væremindre enn 50 mcg/kg / min, og det må tas hensyn til å sikre hukommelsestap. Høyere doser AV DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon vil redusere opioidbehovet (seeTable 4). NÅR DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon brukes som primærbedøvelse,bør Den ikke administreres med høydose opioidteknikk, da dette kan øke sannsynligheten for hypotensjon(SE FORSIKTIGHETSREGLER, Kardiakanestesi).

Tabell 4: Teknikker For Hjertebedøvelse

Primærmiddel Rate sekundærmiddel/hastighet (etter induksjon med primærmiddel)
diprivan injiserbar emulsjon opioida/0,05 til 0.075 mcg/kg/min (no bolus)
Preinduction Anxiolysis 25 mcg/kg/min
Induction 0.5 to 1.5 mg/kg over 60 sec
Maintenance (Titrated to Clinical Response) 100 to 150 mcg/kg/min
OPIOIDb DIPRIVAN Injectable Emulsion/50 to 100 mcg/kg/min (no bolus)
Induction 25 to 50 mcg/kg
Maintenance 0.2 to 0.3 mcg/kg/min
aOPIOID er definert i form av fentanylekvivalenter, dvs.
1 mcg av fentanyl = 5 mcg av alfentanil (for bolus)
= 10 mcg av alfentanil (for vedlikehold)
eller
= 0,1 mcg av sufentanil
bdet bør tas hensyn til å sikre hukommelsestap.

Vedlikehold Av Generell Anestesi

DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon har blitt brukt med en variasjonav midler som vanligvis brukes i anestesi som atropin, skopolamin, glykopyrrolat,diazepam, depolariserende og ikke-depolariserende muskelavslappende midler, og opioidanalgetika, så vel som med inhalasjons-og regionale bedøvelsesmidler.

hos eldre, svekkede ELLER ASA-PS III Eller Ivpasienter bør ikke raske bolusdoser brukes, da dette vil øke kardiorespiratoriske effekter, inkludert hypotensjon, apnø, luftveisobstruksjon og oksygenavmetning.

Voksne Pasienter

hos voksne kan anestesi opprettholdes ved administrering av injeksjonsdiprivan Emulsjon ved infusjon eller intermitterende intravenøs bolusinjeksjon.Pasientens kliniske respons vil bestemme infusjonshastigheten eller mengden og hyppigheten av inkrementelle injeksjoner.

Kontinuerlig Infusjon

DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon 100 til 200 mcg / kg / min administrert i en infusjon med variabel hastighet med 60% til 70% lystgass ogoksygen gir anestesi for pasienter som gjennomgår generell kirurgi. Vedlikehold ved infusjon AV DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon bør umiddelbart følge induksjonsdosen for å gi tilfredsstillende eller kontinuerlig anestesi under induksjonsfasen. I denne innledende perioden etter induksjonsdosen er det vanligvis nødvendig med høyere infusjonsrater (150 til 200 mikrogram/kg/min) de første 10 til 15 minuttene. Infusjonshastigheten skal deretter reduseres med 30% til 50% i løpet av den første halvtimen med vedlikehold. Vanligvis bør hastigheter på 50 til 100mcg/kg/min hos voksne oppnås under vedlikehold for å optimere utvinningstider.Andre legemidler som forårsaker CNS-depresjon (hypnotika/ sedativer,inhalasjonsanestetika og opioider) kan øke cns-depresjon indusert av propofol.

Intermitterende Bolus

Økninger AV DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon 25 mg (2,5 mL) til 50 mg (5 mL) kan gis sammen med lystgass hos voksne pasienter som gjennomgår generell kirurgi. De inkrementelle bolusene skal administreres når endringer i vitale tegn indikerer respons på kirurgisk stimulering eller lysanestesi.

Pediatriske Pasienter

DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon administrert som en variablerat infusjon supplert med lystgass 60% til 70% gir tilfredshetsanestesi for de fleste barn i alderen 2 måneder ELLER eldre, ASA-PS I eller II, som gjennomgår generell anestesi.

generelt, for den pediatriske populasjonen, vedlikehold avinfusjon AV DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon med en hastighet på 200 til 300 mcg/kg / minbør umiddelbart følge induksjonsdosen. Etter den første halvtimenvedlikehold er infusjonshastigheter på 125 til 150 mikrogram/kg/min vanligvis nødvendig.DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon bør titreres for å oppnå ønsket klinisk effekt. Yngre pediatriske pasienter kan kreve høyere vedlikehold infusjonsrater enn eldre pediatriske pasienter. (Se Tabell 2 Kliniske Studier.)

Overvåket Anestesi Omsorg (MAC) Sedasjon

Voksne Pasienter

når DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon administreres For Macsedasjon, bør administrasjonshastigheten individualiseres og titreres toklinisk respons. Hos de fleste pasienter vil frekvensen AV Diprivan Injiserbar Emulsjon være i området 25 til 75 mcg/kg / min.

ved OPPSTART AV mac-sedasjon foretrekkes langsom infusjon eller langsom injeksjon fremfor rask bolusadministrasjon. Ved VEDLIKEHOLD AV mac-sedasjon foretrekkes en infusjon med variabel hastighet over administrering av intervensjonsdose med bolus. Hos eldre, svekkede eller ASA-PSIII-eller IV-pasienter bør rask (enkel eller gjentatt) bolusdose ikke brukes TIL mac-sedasjon (SE ADVARSLER). En rask bolusinjeksjon kan resultere i uønsket kardiorespiratorisk depresjon, inkludert hypotensjon, apnø, luftveisobstruksjon og oksygenavmetning.

Initiering AV Mac-Sedasjon

for initiering AV mac-sedasjon kan enten en infusjons-eller aslow-injeksjonsmetode benyttes mens kardiorespiratorisk funksjon overvåkes nøye. Med infusjonsmetoden kan sedasjon initieres ved infusjon AV DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon ved 100 til 150 mikrogram / kg / min (6 til 9 mg / kg / time) i en periode på 3 til 5 minutter og titrering til ønsket klinisk effekt mens respirasjonsfunksjonen overvåkes nøye. Med den langsomme injeksjonsmetoden for initiering vil pasientene trenge omtrent 0,5 mg/kg administrert over 3 til 5 minutter og titrert til klinisk respons. Når Diprivaninjekabel Emulsjon administreres langsomt over 3 til 5 minutter, vil de fleste pasienter bli tilstrekkelig bedøvet, og maksimal effekt av legemidlet kan oppnås mens de minimerer uønskede kardiorespiratoriske effekter som oppstår ved høye plasmanivåer.

hos eldre, svekkede ELLER ASA-PS III Eller Ivpasienter skal rask (enkeltdose eller gjentatt) bolusdose ikke brukes TIL mac-sedasjon (SE ADVARSLER). Administrasjonshastigheten bør være over 3 til 5 minutter, og DOSEN AV DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon bør reduseres til omtrent 80% av den vanlige voksne dosen hos disse pasientene i henhold til deres tilstand, respons og endringer i vitale tegn (SE DOSERING og ADMINISTRASJON).

Vedlikehold AV Mac-Sedasjon

for vedlikehold av sedasjon foretrekkes infusjon med variabel hastighet fremfor en intermitterende bolusdosemetode. Med infusjonsmetoden med variablerat vil pasientene vanligvis trenge vedlikeholdshastigheter på 25 til 75 mikrogram / kg / min (1,5 til 4.5 mg / kg / time) i løpet av de første 10 til 15 minuttene av oppholdsvedlikehold. Infusjonshastigheten skal deretter reduseres over tidtil 25 til 50 mikrogram / kg / min og justeres til klinisk respons. I titrering toclinical effekt, la ca 2 minutter for utbruddet av peak drug effekt.

Infusjonshastigheter bør alltid titreres nedover i fravær av kliniske tegn på lett sedasjon inntil mild respons på stimulering oppnås for å unngå sedativ administrering AV DIPRIVAN Injeksjonableemulsjon med en hastighet høyere enn det som er klinisk nødvendig.

hvis den intermitterende bolusdosemetoden brukes, kan økninger AV DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon 10 mg (1 mL) eller 20 mg (2 mL) administreres og titreres til ønsket klinisk effekt. Med intermittentbolus – metoden for sedasjonsvedlikehold er det økt potensial for respiratorisk depresjon, forbigående økning i sedasjonsdybde og forlengelseav utvinning.

hos eldre, svekkede ELLER ASA-PS III Eller Ivpasienter skal rask (enkeltdose eller gjentatt) bolusdose ikke brukes TIL mac-sedasjon (SE ADVARSLER). Administrasjonshastigheten og doseringen AV DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon bør reduseres til omtrent 80% av den vanlige voksne dosen hos disse pasientene i henhold til deres tilstand,respons og endringer i vitale tegn.

DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon kan administreres som solmiddel for vedlikehold AV mac-sedasjon under kirurgiske / diagnostiske prosedyrer. NÅR DIPRIVAN Injeksjon Emulsjon sedasjon er supplert med opioid og / eller benzodiazepin medisiner, disse midlene øke sedativeand respiratoriske effekter AV DIPRIVAN Injeksjon Emulsjon og kan også føre ina tregere utvinning profil (se FORHOLDSREGLER: INTERAKSJONER).

ICU Sedasjon

(Se ADVARSLER oghåndteringsprosedyrer. Brå seponering AV DIPRIVAN Injeksjonableemulsjon før avvenning eller for daglig vurdering av sedasjonsnivåer bør unngås. Dette kan føre til rask oppvåkning med tilhørende angst, agitasjon og motstand mot mekanisk ventilasjon. Infusjoner AV DIPRIVAN Injeksjonableemulsjon bør justeres for å sikre at et minimalt sedasjonsnivå opprettholdes gjennom hele avvenningsprosessen og ved vurdering av sedasjonsnivået (SE FORSIKTIGHETSREGLER).

Voksne Pasienter

For intuberte, mekanisk ventilerte voksne pasienter,Bør intensiv sedasjon initieres langsomt med en kontinuerlig infusjon for å titrere til ønsket klinisk effekt og minimalisere hypotensjon.

De fleste VOKSNE ICU pasienter utvinne fra virkningene avgenerell anestesi eller dyp sedasjon vil kreve vedlikehold priser på 5 til 50mcg / kg / min (0.3 til 3 mg/kg/time) individualisert og titrert til klinisk respons. Med MEDISINSKE ICU-pasienter eller pasientersom har gjenopprettet seg fra effekten av generell anestesi eller dyp sedasjon, kan det være nødvendig med administrering av 50 mcg / kg / min eller høyere for å oppnåtilstrekkelig sedasjon. Disse høyere administrasjonshyppighetene kan øke sannsynligheten for at pasienter utvikler hypotensjon. Administrasjon bør ikke overstige 4 mg/kg / time med mindre fordelene oppveier risikoen (SE ADVARSLER).

Dosering og administrasjonshastighet bør individualiseres og titreres til ønsket effekt, i henhold til kliniskrelevante faktorer, inkludert pasientens underliggende medisinske problemer, preinduksjon og samtidige medisiner, alder, ASA-PS-klassifisering og nivåav svekkelse av pasienten. Eldre, svekkede Og ASA-PS III Eller Ivpasienter kan ha overdreven hemodynamisk og respiratorisk respons på rapidbolusdoser (SE ADVARSLER).

Diprivan Injiserbar Emulsjon bør individualiseresi henhold til pasientens tilstand og respons, blod lipid profil, andvitale tegn (se FORSIKTIGHETSREGLER, Intensivavdeling Sedasjon). For intuberte, mekanisk ventilerte voksne pasienter bør sedasjon I Intensivavdelingen (ICU)initieres langsomt med en kontinuerlig infusjon for å tilpasse seg ønsket klinisk effekt og minimere hypotensjon. Når det er indisert,bør initiering av sedasjon begynne ved 5 mcg / kg / min (0,3 mg/kg / t). Infusjonsraten bør økes med trinn på 5 til 10 mikrogram / kg / min (0,3 til 0.6 mg / kg / time) til ønsket sedasjonsnivå oppnås. En minimumsperiode på 5 minutter mellom justeringer bør tillates for oppstart av maksimal legemiddeleffekt.De fleste voksne pasienter krever vedlikeholdshastigheter på 5 til 50 mcg / kg / min (0,3 til 3 mg/kg/t) eller høyere. Administrasjon bør ikke overstige 4 mg / kg / time med mindre fordelene oppveier risikoen(SE ADVARSLER). Doser Av Diprivaninjekabel Emulsjon bør reduseres hos pasienter som har fått storedoser av narkotika. DOSERINGSBEHOVET FOR Diprivan-Emulsjon Til Injeksjon Kan også reduseres ved adekvat smertebehandling med analgetiske midler. Som med andre beroligende medisiner, er det interpatientvariabilitet i doseringskrav, og disse kravene kan endres med tiden(se Sammendrag Av Retningslinjer For Dosering). Vurdering av sedasjonsnivå og Vurdering av Cnsfunksjon bør utføres daglig gjennom hele vedlikeholdet for å bestemme MINIMUMSDOSE AV DIPRIVAN som kreves for sedasjon (Se Kliniske Studier, Intensivcare Unit (ICU) Sedasjon). Bolusadministrasjon av 10 eller 20 mg bør bare brukes til å raskt øke dybden av sedasjon hos pasienter der hypotensjon ikke er sannsynlig. Pasienter med nedsatt myokardfunksjon, intravaskulær volumdeplesjon eller unormalt lav vaskulær tone (f. eks. sepsis)kan være mer utsatt for hypotensjon (SE FORSIKTIGHETSREGLER).

Oppsummering Av Doseringsretningslinjer

Doser og administrasjonshastigheter i følgende tabell bør individualiseres og titreres til klinisk respons. Sikkerhet ogdosering av krav til induksjon av anestesi hos pediatriske pasienter har barebeen etablert for barn 3 år eller eldre. Sikkerhet og doseringkrav til vedlikehold av anestesi er kun etablert forbarn 2 måneder og eldre.

for fullstendig doseringsinformasjon, SE DOSERING OG ADMINISTRASJON.

INDIKASJON DOSERING og ADMINISTRASJON
Induksjon Av Generell Anestesi: friske voksne under 55 år: 40 mg hvert 10.sekund inntil induksjonsstart (2 til 2,5 mg / kg). Eldre, Svekkede Eller ASA-PS III Eller IV Pasienter: 20 mg hvert 10. sekund inntil oppstart (1 til 1,5 mg/kg). Hjertebedøvelse: 20 mg hvert 10. sekund inntil induksjonsstart (0,5 til 1,5 mg / kg).
Nevrokirurgiske Pasienter: 20 mg hvert 10. sekund inntil oppstart (1 til 2 mg / kg).
Pediatriske Pasienter-sunn, fra 3 år til 16 år: 2,5 til 3,5 mg/kg administrert over 20 til 30 sekunder. (Se FORHOLDSREGLER, Pediatrisk Bruk OG KLINISK FARMAKOLOGI, Pediatri)
Vedlikehold Av Generell Anestesi: Infusjon
Friske Voksne Under 55 år: 100 til 200 mcg/kg/min (6 til 12 mg/kg/t). Eldre, Svekkede, ASA-PS III Eller IV Pasienter: 50 til 100 mikrogram / kg / min (3 til 6 mg / kg / time). Hjertebedøvelse: De fleste pasienter krever: Primær DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon Med Sekundær Opioid -100 til 150 mcg/kg / min.
Lavdose DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon Med Primær Opioid -50 til 100 mcg/kg / min. (Se Tabell 4)
Nevrokirurgiske Pasienter: 100 til 200 mcg/kg / min (6 til 12 mg / kg / t).
Pediatriske Pasienter-sunn, fra 2 måneder til 16 år: 125 til 300 mcg/kg/min (7,5 til 18 mg / kg / t). Etter den første halvtimen med vedlikehold, bør infusjonshastigheten reduseres dersom det ikke foreligger kliniske tegn på lettbedøvelse. (Se FORHOLDSREGLER, Pediatrisk Bruk OG KLINISK FARMAKOLOGI, Pediatri)
Vedlikehold Av Generell Anestesi: Intermitterende Bolus
Friske Voksne Under 55 År: Trinn på 20 til 50 mg etter behov.
Initiering AV Mac Sedasjon: Friske Voksne Under 55 År: Langsom infusjon eller langsom injeksjonsteknikk anbefales for å unngå apnø eller hypotensjon. De fleste pasienter trenger en infusjon på 100 til 150 mikrogram/kg/min (6 til 9 mg/kg/time) i 3 til 5 minutter eller en langsom injeksjon på 0,5 mg/kg over 3 til 5 minutter etterfulgt av en vedlikeholdsinfusjon umiddelbart. Eldre, Svekkede, Nevrokirurgiske Eller ASA-PS III Eller IV Pasienter: De fleste pasienter krever doser som ligner på friske voksne. Hurtig bolus skal unngås (SE ADVARSLER).
Vedlikehold AV Mac Sedasjon: Friske Voksne Under 55 År: en infusjonsteknikk med variabel hastighet er å foretrekke fremfor en intermitterende bolusteknikk. De fleste pasienter trenger en infusjon på 25 til 75 mikrogram/kg/min (1,5 til 4,5 mg/kg/time) eller inkrementelle bolusdoser på 10 mg eller 20 mg. hos Eldre, Svekkede, Nevrokirurgiske Eller ASA-PS III Eller IV Pasienter: De fleste pasienter krever 80% av den vanlige voksne dosen. En rask (enkel eller gjentatt) bolusdose bør ikke brukes (SE ADVARSLER). Sedasjon Hos Intuberte, Mekanisk Ventilerte
Initiering og Vedlikehold AV INTENSIV Sedasjon hos Intuberte, Mekanisk Ventilerte Voksne Pasienter – på grunn av gjenværende effekter av tidligere bedøvelsesmidler eller sedative midler, bør den første infusjonen hos de fleste pasienter være 5 mikrogram/kg/min (0,3 mg / kg / time) i minst 5 minutter. Påfølgende trinn på 5 til 10 mikrogram/kg/min (0,3 til 0,6 mg/kg/time) over 5 til 10 minutter kan brukes til ønsket klinisk effekt oppnås. Vedlikeholdshastigheter på 5 til 50 mcg / kg / min (0,3 til 3 mg/kg/t) eller høyere kan være nødvendig. Administrasjon bør ikke overstige 4 mg / kg / time med mindre fordelene oppveier risikoen (SE ADVARSLER). Evaluering av klinisk effekt og VURDERING AV CNS-funksjon bør utføres daglig gjennom vedlikehold for å bestemme minimumsdosen AV DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon som kreves for sedasjon. slangen og ubrukt DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon legemiddelprodukt bør kastes etter 12 timer fordi DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon inneholder ingen konserveringsmidler og er i stand til å støtte vekst av mikroorganismer (se ADVARSLER).

Administrasjon Med Lidokain

hvis lidokain skal administreres for å minimere smerte påinjeksjon AV DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon, anbefales det at det administreres før ADMINISTRERING AV DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon eller at DET legges til DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon umiddelbart før administrering og imengder som ikke overstiger 20 mg lidokain/200 mg diprivan.

Kompatibilitet og Stabilitet

Diprivan Injiserbar Emulsjon skal ikke blandes med andre terapeutiske midler før administrering.

Fortynning før Administrering

DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon leveres som klar til bruk formulering. Imidlertid bør fortynning være nødvendig, det bør bare fortynnes med 5% Dextrose Injeksjon, USP, OG det bør ikke fortynnes til aconcentration mindre enn 2 mg / mL fordi det er en emulsjon. I fortynnet form har det vist seg å være mer stabilt når det kommer i kontakt med glass enn med plast (95% styrke etter 2 timers løpende infusjon i plast).

Administrasjon med Andre Væsker

Kompatibilitet AV Diprivan Injiserbar Emulsjon med samtidig administrering av blod / serum / plasma er ikke fastslått(SE ADVARSLER). NÅR ADMINISTRERT ved hjelp av et y-type infusjonssett, HAR DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon vist seg å være kompatibel med følgende intravenøse væsker.

  • 5% Druesukker, USP
  • Laktat Ringere Injeksjon, USP
  • Laktat Ringere og 5% Druesukker
  • 5% Druesukker og 0,45% Natriumkloridinjeksjon, USP
  • 5% Druesukker og 0.2% Natriumkloridinjeksjon, USP

Håndteringsprosedyrer

Generelt

Parenterale legemidler bør inspiseres visuelt forparticulate matter og misfarging før administrasjon når løsning og beholder tillater det.

Klinisk erfaring med bruk av in-line filtre ogdiprivan Injiserbar Emulsjon under anestesi eller ICU / MAC sedasjon er begrenset.DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon skal kun administreres gjennom et filter med en porestørrelse på 5 mikron eller mer, med mindre det er vist at filteret ikke begrenser strømmen AV DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon og / eller forårsaker nedbrytning av emulsjonen. Filtre bør brukes med forsiktighet og hvor det er hensiktsmessig. Kontinuerlig overvåking er nødvendig på grunn av potensialetfor begrenset strømning og / eller nedbryting av emulsjonen.

ikke bruk hvis det er tegn på separasjon avfaser av emulsjonen.Sjeldne tilfeller av selvadministrasjon AV DIPRIVAN InjectableEmulsion av helsepersonell har blitt rapportert, inkludert noen fataliteter (se Narkotikamisbruk og Avhengighet).

Streng aseptisk teknikk må alltid vedlikeholdes under håndtering. DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon er et enkelt tilgjengelig parenteralt produkt (enkelt pasient infusjonshetteglass) som inneholder 0,005% dinatriumedetat for å hemme veksthastigheten av mikroorganismer, opptil 12 timer, ved utilsiktet ekstern kontaminering. IMIDLERTID KAN DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon fortsatt støtte veksten av mikroorganismer, da DET ikke er et antimikrobiallypreservert produkt under USP-standarder. Ikke bruk hvis forurensning ermistenkt. Kast ubrukt legemiddel som anvist innen de nødvendige frister.Det har vært rapporter hvor manglende bruk av aseptisk teknikk ved håndtering av Injiserbar emulsjon av diprivan var forbundet med mikrobiell kontaminering av produktet og med feber, infeksjon/sepsis, annen livstruende sykdom og/eller død.det har vært rapporter, i litteraturen og andre offentlige kilder, om overføring av blodbårne patogener (Som Hepatittb, Hepatitt C og HIV) fra usikre injeksjonspraksis og bruk av propofolvialer beregnet til engangsbruk på flere personer. DIPRIVAN Injiserbare Emulsionvials er aldri å få tilgang til mer enn en gang eller brukes på mer enn en person.

Diprivan, med EDTA hemmer mikrobiell vekst i opptil 12 timer, som demonstrert av testdata for representative USP mikroorganismer.

Retningslinjer For Aseptisk Teknikk For Generell Anestesi / Mac Sedasjon

DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon må klargjøres for bruk rett før oppstart av hver enkelt bedøvelse / sedativ prosedyre. Gummiproppen skal desinfiseres med 70% isopropylalkohol. Diprivaninjiserbar Emulsjon skal trekkes opp i en steril sprøyte umiddelbart etter at avial er åpnet. Ved uttak AV DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon fra hetteglass skal asterile vent spike brukes. Sprøyten skal merkes med passende informasjon, inkludert dato og klokkeslett hetteglasset ble åpnet. Administreringen skal påbegynnes umiddelbart og fullføres innen 12 timer etter at hetteglasset er åpnet.

DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon må kun fremstilles for enkeltpasientbruk. Ubrukte DIPRIVAN Injiserbare Emulsjonsprodukter, reservoarer, dedikerte administreringsslanger og / eller oppløsninger som inneholder Diprivan Injiserbar Emulsjon, må kastes ved slutten av anestesiprosedyren eller etter 12 timer, avhengig av hva som inntreffer først. IV-linjen skal spyleshver 12. time og ved slutten av bedøvelsesprosedyren for å fjerne resterende Diprivaninjiserbar Emulsjon.

Retningslinjer for Aseptisk Teknikk for ICU Sedasjon

DIPRIVAN Injiserbar Emulsjon må kun tilberedes for enkeltpasientbruk. Strenge aseptiske teknikker må følges. Vialgummiproppen skal desinfiseres ved bruk av 70% isopropylalkohol. En sterilevent spike og steril slange må brukes til administrasjon Av Diprivaninjekterbar Emulsjon. Som med andre lipidemulsjoner, antall IV-linjemanipulasjonerbør minimeres. Administrering skal påbegynnes umiddelbart og må fullføres innen 12 timer etter at hetteglasset er spikret. Slangen og ANYUNUSED DIPRIVAN Injiserbare Emulsjon narkotika produktet må kastes etter 12 timer.

HVIS Diprivan Injiserbar Emulsjon overføres til asyringe før administrering, skal Den trekkes inn i en steril sprøyte umiddelbart etter at et hetteglass er åpnet. VED uttak AV DIPRIVAN Injectableemulsjon fra et hetteglass, bør en steril spike brukes. Sprøyten skal merkes med passende informasjon, inkludert dato og klokkeslett for åpningen av sprøyten. Administrasjon skal påbegynnes omgående og fullføres innen 12 timer etter at hetteglasset er åpnet. DIPRIVAN Injectable Emulsion should be discardedand administration lines changed after 12 hours.

HOW SUPPLIED

DIPRIVAN Injectable Emulsion, USP is available asfollows:

Product No. NDC No. Strength
260910 63323-269-10 1% (10 mg/mL propofol) 10 mL ready-to-use single-patient infusion vial in packages of ten.
260929 63323-269-29 1% (10 mg/mL propofol) 20 mL ready-to-use single-patient infusion vial in packages of ten.
260950 63323-269-50 1% (10 mg/mL propofol) 50 mL ready-to-use single-patient infusion vial in packages of twenty.
260965 63323-269-65 1% (10 mg/mL propofol) 100 mL ready-to-use single-patient infusion vial in packages of ten.

Propofol gjennomgår oksidativ nedbrytning, i nærvær av oksygen, og pakkes derfor under nitrogen for å eliminere denne nedbrytningbanen.

Butikk mellom 4° til 25°C (40° til 77°F). Må ikke fryses.Ristes godt før bruk.Produsert For: Fresenius Kabi USA, LLC, Lake Zurich,IL 60047. Revidert: februar 2014

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.