Molecular weight of BaCl2

Molar mass of BaCl2 = 208.233 g/mol

This compound is also known as Barium Chloride.

Convert grams BaCl2 to moles or moles BaCl2 to grams

Molecular weight calculation:
137.327 + 35.453*2

››Percent composition by element

Element Symbol Atomic Mass # of Atoms Mass Percent
Chlorine Cl 35.453 2 34.051%
Barium Ba 137.327 1 65,949%

„”Oblicz masę cząsteczkową związku chemicznego

„”więcej informacji o masie cząsteczkowej i masie cząsteczkowej

w chemii Masa cząsteczkowa wynosi ilość obliczana przez pomnożenie masy atomowej (w jednostkach masy atomowej) każdego pierwiastka we wzorze chemicznym przez liczbę atomów tego pierwiastka obecnych we wzorze, a następnie dodanie wszystkich tych produktów razem.

częstym żądaniem na tej stronie jest konwersja gramów na mole. Aby wykonać te obliczenia, musisz wiedzieć, jaką substancję próbujesz przekonwertować. Powodem jest to, że Masa molowa substancji wpływa na konwersję. Ta strona wyjaśnia, jak znaleźć masę molową.

wykorzystując wzór chemiczny związku i układ okresowy pierwiastków, możemy dodać masy atomowe i obliczyć masę cząsteczkową substancji.

Jeśli wzorem stosowanym do obliczania masy molowej jest Wzór cząsteczkowy, to obliczona Masa cząsteczkowa jest masą cząsteczkową. Procent wagowy dowolnego atomu lub grupy atomów w związku można obliczyć dzieląc całkowitą masę atomu (lub grupy atomów) we wzorze przez masę formula_100 i mnożąc przez 100.

wagi Formula_1 są szczególnie przydatne w określaniu względnych mas odczynników i produktów w reakcji chemicznej. Te względne wagi obliczone z równania chemicznego są czasami nazywane wag równań.

znalezienie masy molowej zaczyna się od jednostek gramów na mol (g/mol). Obliczając masę cząsteczkową związku chemicznego, mówi nam, ile gramów znajduje się w jednym Molu tej substancji. Masa formula_1 jest po prostu masą w jednostkach masy atomowej wszystkich atomów w danym wzorze.

masy atomowe użyte na tej stronie pochodzą z NIST, Narodowego Instytutu Norm i technologii. Używamy najczęściej spotykanych izotopów. W ten sposób oblicza się masę molową (średnią masę cząsteczkową), która jest oparta na średnich ważonych izotropowo. To nie jest to samo, co Masa cząsteczkowa, która jest masą pojedynczej cząsteczki dobrze zdefiniowanych izotopów. W przypadku masowych obliczeń stechiometrycznych Zwykle określamy masę molową, którą można również nazwać standardową masą atomową lub średnią masą atomową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.